4.03.2021

Pháp của mình đây là của Trời! Mạnh lắm ...!

ZeroMe


 

 Pháp của mình đây là  của Trời! Mạnh lắm ...! không phải tầm thường...Pháp làm cho mình giải thoát được...giải thoát là sao? bất cứ hoàn cảnh nào cũng giải được hết trơn...bất cứ hoàn cảnh nào...không có cái gì mà cản trở được. 

Chuyện của Trời làm là không có cái gì mà không làm được...nên nhớ! Cho nên mình có cái pháp không có sợ cái gì hết trơn...tại vì...cái pháp này giải bất cứ cái gì cũng phải tiêu tan...Phải quý vô cùng!!!...các bạn ở đây có cái pháp này đó là cái gia tài quý nhất...nếu mà không biết dùng nó thì không còn có cái gì khác. Mình có cái gia tài này mà không có sài là không kiếm có cái gì khác nữa...cho nên có pháp mình cứ lo tu đừng đi tim cái gì hết trơn...Quý nhất...Chú Bá nói vậy! 

Hồi nảy chú Bá đề cập đến cái pháp này của Trời, Trời chiếu xuống liền!...nói cho bà con biết : của Trời chứ không phải của ai hết trơn, mà mình rất là may mắn được cái món quà, cái dụng cụ mà Trời cho...không phải dễ có đâu! Cũng như mình coi phim có ấn của vua đó, người nào mà có ấn của vua đó là có quyền hạng cao nhất!...mà ở đây người tu vô vi ai mà thật tâm là được có hết trơn á...cho nên phải biết quý á... mà phải biết cái giá trị của nó... đừng có sợ gì hết trơn á... không có sợ sai lầm gì hết trơn á...mình rất là may mắn!...người trần gian mà được Thượng Đế quan tâm tới trực tiếp ...không phải dễ  đâu.

Bà con ở đây ở khắp thế giới đều cảm nhận được hết...chiếu một cái là khắp thế giới đều nhận được hết trơn á...Cho thấy sư hiện hữu của Thượng Đế là có thật...mà mình tu ở đây được cái pháp này là giải trược của mình ra trở về cái hồn mình nó sạch sẽ...khi mình giải hoàn toàn hết thì mình là cái gì?...mình là thanh nhẹ vô cùng! mà thanh nhẹ vô cùng là cái gì?...là mình trở về nguồn gốc của mình từ thuở ban đầu á...mà cái nguồn gốc từ thuở ban đầu là cái gì?...là Thượng Đế!.. mình từ Thượng Đế ra mà...nhưng mà tại mình bị trần trược, bị nhiễm trần thành ra người ta, thành cái này,cái nọ ... mình giải trược thông suốt mình trở về cái nguồn gốc ban đầu...cho nên phải biết cái giá trị của hồn mình từ thuở ban đầu...cho nên khi biến ra người mình tưởng (mình...tôi) là người ta...đúng rồi  mình là người ta nhưng mà từ thuở ban đầu mình là nguồn gốc của vũ trụ...cho nên quý lắm!...có cái pháp nào mà khai thông mình hoàn toàn được là cái pháp đó là siêu nhất! 

Chú Bá tu cho tới ngày hôm nay... Chú Bá biết pháp này tu về điển giới tu vô trực tiếp khai thông tất cả ...cái nào làm tâm bị nghẹt, nghẹt là do trược điển tạo ra chứ không phải tự nhiên nó nghẹt, mà hồi xưa tới giờ mình bị nghẹt mà mình không biết, với mình cũng không có pháp để làm cho mình thông...mình không biết...ớ...may mắn có người đi trước khám phá ra được...nên bây giờ mình biết có bị nghẹt, nên bây giờ khi có bị gì đó cứ lo giải thông à...không có ai làm hại mình được cái gì hết trơn ớ...không có cái phần nào làm hại được mình ớ...đừng có sợ, không có gì hết trơn ớ... mình phải hiểu...hiểu không bà con!...nảy giờ bà con được hưởng điển thanh nhẹ nhiều lắm!!!


Our meditation practice is God's! Very strong ...! not trivial ... What does make us liberated ... what is liberation? Any situation can be completely solved ... any situation ... nothing can be prevented.


God's thing to do is there's nothing you can't do ... remember! So you have a meditation practice without fear of anything ... because ... this practice solution can relieve  anything ... It must be appreciated to no limits !!! ... you are here Having this practice is the most precious inheritance ... if you don't know how to use it, then there's nothing else better. We have this fortune, but we don't know how to use so there's nothing else precious to find ... so we have this practice, no need worry going to find anything better... Most precious ...


As Uncle Ba said! When he mentioned the practice is God's , God sign energy right away ! ..I'm telling everyone : it is God's not anyone else's , we are very fortunate to have a present, the tool that God gives ... is not easy to own! Just like we watch movies with that king's seal, anyone with that king's seal has the highest power! ... but here anyone is from Vovi who really effort to practice can own that seal... so we must know its value ... don't be afraid of anything. .. no fear of anything ... We are so lucky! ... The mortal being cared for by God directly ... is not easy.


People here all over the world can feel it all ... once energy were shined, all the world can get it all ... Show that the existence of God is real ... You got this solution it helps to relieve bad energy to make your soul become clean ... when you clear all the bad energy completely, what you are ? ...you am extremely light(hight vibrating) ! But what is immense lightness? ... You go back to your original roots ... but what is your original origin? ... is God! .. You came out from God but because you was infected by bad energy (which is lower vibrating) you became someone else, become this, that (a cow, a pig, a fly...ect) You make your soul clean you'll back to the original source ... So you have to know the value of your soul from the origin ...  it turns out the person you thought (me ... I) was someone else ... yes, you are someone but from the beginning you are the origin of the universe ... so it is very precious! ... Which practice that can fully unblock all your chakra, which is the best! 

Uncle Ba practice until today he knows this practice practice into energy world directly unblock everything that's making your soul stuck. Whichever make your soul stuck? That's bad energy, created by energy it's not stuck by itself, but in the past up to now you got stuck you didn't know and you haven't had any solution to unlock it, 

luckily, someone who went ahead discovered it .So now you know your soul got blocked, just practice to make it clean... no one can harm you anything ...don't be afraid. You have to understand. Do you understand?

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib